Algemene voorwaarden bemiddeling roerende goederen versie 9-10-2014

Artikel 1. Definities

1. Oviam: bemiddelaar tussen de opdrachtgever en de koper.

2. Opdrachtgever: iedere (rechts)persoon die met Oviam een overeenkomst heeft afgesloten, of wenst af te sluiten om roerende goederen namens hem/haar te verkopen.

3. Goederen en roerende goederen: voorwerpen die eigendom zijn van de opdrachtgever.

4. Koper: degene die de goederen koopt van de opdrachtgever via bemiddeling van Oviam

Artikel 2. Algemeen

1. Alle aanbiedingen van goederen, alle overeenkomsten en de uitvoering daarvan, vallen onder deze voorwaarden. Afwijkingen moeten uitdrukkelijk schriftelijk met Oviam worden overeengekomen.

2. De eventueel door de opdrachtgever gehanteerde eigen voorwaarden blijven geldig voor zover ze niet in strijd zijn met de voorwaarden van Oviam.

3. Wanneer enige bepaling uit deze voorwaarden nietig is of wordt vernietigd, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. De nietige of vernietigde bepaling wordt in dat geval vervangen door een geldige bepaling, die zoveel mogelijk beantwoordt aan de strekking van de niet-geldige.

4. Indien onduidelijkheid ontstaat omtrent de uitleg van één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepaling(en).

Artikel 3. Overeenkomsten

1. Een overeenkomst tussen Oviam en een opdrachtgever komt slechts tot stand nadat Oviam een opdracht schriftelijk heeft bevestigd.

2. Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen, binden Oviam slechts als deze door Oviam schriftelijk zijn bevestigd.

3. Indien een natuurlijk persoon namens, of voor rekening van een andere natuurlijke persoon en/of rechtspersoon een overeenkomst sluit, verklaart hij/zij - door ondertekening van het contract - daartoe bevoegd te zijn. Deze persoon is naast de natuurlijke persoon of rechtspersoon hoofdelijk aansprakelijk voor alle uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

4. Oviam behoudt zich het recht voor bemiddeling zonder opgaaf van redenen te weigeren.

5. Oviam is bevoegd indien dit noodzakelijk, dan wel wenselijk, is voor een juiste uitvoering van de verstrekte opdracht en na overleg met de opdrachtgever, bij de uitvoering van de overeenkomst anderen in te schakelen, waarvan de kosten aan de opdrachtgever zullen worden doorberekend conform de verstrekte prijsopgaven.

6. De opdrachtgever biedt uitsluitend goederen ter bemiddeling aan, die op legale wijze zijn verkregen en vrijwaart Oviam van eventuele claims.

7. De opdrachtgever is gehouden Oviam tijdig alle informatie en bescheiden te verschaffen welke nodig zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst.

8. Tenzij anders overeengekomen, is de duur van vermelding van de aangeboden goederen op de website(s) van Oviam maximaal drie maanden. Na drie maanden zullen de aangeboden goederen door Oviam van de website(s) worden gehaald. Aanbiedingen kunnen zonder opgaaf van reden op ieder moment door Oviam van de website(s) worden verwijderd.

Artikel 4. Bemiddeling

1. De te bemiddelen goederen blijven eigendom van de opdrachtgever totdat deze worden geleverd aan de koper.

2. Oviam zorgt voor onderzoek naar de reële waarde van het te verkopen voorwerp en stelt de opdrachtgever hiervan op de hoogte, waarna een minimale verkoopprijs wordt afgesproken.

3. Oviam zorgt voor een passende opslag van het te verkopen voorwerp.

4. Oviam zorgt o.a. voor plaatsing van advertenties op het internet, voorzien van duidelijke foto’s.

5. Oviam zorgt voor onderhandelingen met potentiële kopers.

6. Oviam zorgt voor ontvangst van de verkoopprijs en aflevering van het verkochte.

7. Oviam ontvangt voor zijn werkzaamheden een bemiddelingsvergoeding.

8. Oviam zorgt zo spoedig mogelijk voor uitbetaling van de verkoopprijs aan de opdrachtgever, onder aftrek van de afgesproken bemiddelingsvergoeding.

9. Indien in de periode genoemd in artikel 3.8 de verkoop tegen de afgesproken minimale verkoopprijs niet is gelukt, vindt overleg plaats met de opdrachtgever. Hierbij kan bepaald worden, dat de minimale verkoopprijs wordt aangepast en de verkooptijd wordt verlengd.

10. Ook kan worden bepaald, dat de bemiddelingsopdracht wordt beëindigd en het te verkopen voorwerp teruggaat naar de opdrachtgever. In dat geval worden de door Oviam daadwerkelijk gemaakte kosten (advertentiekosten, transport en opslag) in rekening gebracht.

Artikel 5. Bedenktijd

1. De opdrachtgever heeft een bedenktijd van 14 dagen na het afsluiten van de bemiddelingsovereenkomst. In deze periode kan hij schriftelijk aan Oviam laten weten af te zien van de opdracht. Hij is dan geen kosten verschuldigd. Oviam start zijn bemiddelingswerkzaamheden na deze bedenktijd.

2. De opdrachtgever kan afzien van de bedenktijd en Oviam schriftelijk verzoeken zijn werkzaamheden onmiddellijk te starten.

Artikel 6. Aanbiedingen

1. Alle gedane aanbiedingen van goederen, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend en in opdracht van de opdrachtgever, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

2. Toezending van informatie en/of (andere) documentatie verplicht Oviam niet tot acceptatie van een order. Niet-acceptatie wordt door Oviam zo spoedig mogelijk, maar in elk geval binnen 14 dagen aan de wederpartij ter kennis gebracht.

3. Opdrachtgever en Oviam zijn niet gebonden te leveren tegen een in de aanbieding vermelde prijs indien deze prijs berust op een druk- of schrijffout.

Artikel 7. Prijzen en verzendkosten

1. Tenzij anders vermeld zijn getoonde prijzen gebaseerd op levering af locatie waar het goed zich bevindt, exclusief verzend- en administratiekosten. De koper wordt belast met de eventuele verzend- en administratiekosten.

2. Tenzij anders vermeld zijn de goederen eigendom van particuliere opdrachtgevers en daardoor vrij van BTW. In die gevallen dat de BTW wel toepassing is, wordt dit nadrukkelijk vermeld en wordt de koper belast met de BTW.

3. Het totaal door de koper te betalen bedrag wordt berekend tijdens het plaatsen van een bestelling.

Artikel 8. Betalingen en leveringen

1. Betaling geschiedt bij voorkeur via IDEAL op de website van Oviam. Het bedrag kan ook naar de bankrekening van Oviam worden overgemaakt (rekeningnummer NL23KNAB0280532318). Dit kan de levering vertragen. Als betaaldatum geldt de datum van ontvangst op de bankrekening van Oviam.

2. Slechts nadat de betaling volledig (prijs product, administratiekosten en verzendkosten) is voldaan als gesteld onder artikel 8.1, zal Oviam de goederen aan de koper sturen en een bericht van verkoop aan de opdrachtgever.

3. Op afspraak kunnen de goederen uitsluitend tegen contante betaling worden afgehaald. Alsdan zijn geen verzendkosten verschuldigd.

4. De wijze van transport, verzending, verpakking e.d. wordt, indien geen nadere aanwijzing door de koper aan Oviam is verstrekt, door Oviam als goed huisvader/koopman bepaald. Het vervoer wordt uitbesteed aan een professionele vervoerder, tenzij Oviam zelf voor vervoer zorgt.

5. Eventuele specifieke extra wensen van de koper inzake het transport/de verzending, worden slechts uitgevoerd indien de koper de meerkosten daarvan heeft betaald.

Artikel 9. Overmacht

1. Onder overmacht wordt verstaan: iedere situatie waarin Oviam de verplichtingen of een deel daarvan niet kan nakomen als gevolg van omstandigheden gelegen buiten de schuld van Oviam en welke omstandigheden evenmin op grond van de wet, een door Oviam gegeven garantie of de algemeen geldende verkeersopvatting, aan Oviam kunnen worden toegerekend.

2. In ieder geval gelden de volgende omstandigheden als voorbeeld van overmacht:

- natuurrampen;

- oorlogen, nationale of internationale gewapende conflicten en voorbereidingen daartoe;

- maatregelen van binnenlandse, buitenlandse of supranationale overheden, waaronder begrepen, maar

niet beperkt tot, besluiten die verband houden met invoercontingentering;

- blokkade of belemmering van transportroutes, files daaronder begrepen;

- stakingen of arbeidsonrusten;

- wegvallen van voorzieningen door Nutsbedrijven.

3. Ingeval, na het tot stand komen van een overeenkomst, blijkt dat de uitvoering ten gevolge van overmacht voor Oviam bezwaarlijk of onmogelijk wordt, is Oviam gerechtigd de opdracht(en), voor zover deze nog uitvoering behoeft/behoeven, te ontbinden dan wel de uitvoering daarvan op te schorten. De opdrachtgever ontvangt hiervan zo spoedig mogelijk bericht.

4. Indien naar het oordeel van Oviam de overmacht van tijdelijke aard zal zijn, heeft Oviam het recht de uitvoering van de overeenkomst zo lang op te schorten, tot de overmachtssituatie is opgeheven.

5. Is naar het oordeel van Oviam de overmachtssituatie van blijvende aard, dan heeft Oviam het recht de overeenkomst te ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn. Oviam is gerechtigd betalingen te vorderen voor de prestaties die bij de uitvoering van de desbetreffende overeenkomst zijn verricht, voordat er sprake was van overmacht.

6. De partij die meent in overmacht te (komen) verkeren, dient de andere partij daarvan onmiddellijk in kennis te stellen.

Artikel 10. Aansprakelijkheid

1. Indien Oviam aansprakelijk gesteld mocht worden, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in dit artikel is geregeld.

2. Oviam is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Oviam is uitgegaan van, door of namens, de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

3. Indien Oviam aansprakelijk gesteld mocht worden voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Oviam beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de goederen waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

4. De aansprakelijkheid van Oviam is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

5. Oviam is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade aan de goederen.

6. Onder directe schade wordt mede verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade. Alsmede de redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

7. Oviam is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, emotionele schade etc.

8. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Oviam.

Artikel 11. Vrijwaring

De opdrachtgever vrijwaart Oviam van eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Oviam toerekenbaar is. Indien Oviam uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de opdrachtgever gehouden Oviam zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen wat van hem in dat geval mag worden verwacht. Mocht de opdrachtgever binnen de door Oviam gestelde termijn in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Oviam, zonder verdere ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Oviam en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de opdrachtgever.

Artikel 12. Reclames

Reclames als gevolg van defecten of ontbrekende onderdelen, anders dan in de aanbieding omschreven, welke kunnen leiden tot een retourzending, dienen direct bij aflevering, maar in ieder geval binnen 48 uur, bekendgemaakt te worden aan Oviam. De kosten van retourzending zijn voor rekening van de koper. Het aankoopbedrag zal binnen 14 dagen na ontvangst van de retourzending op de rekening van koper worden teruggestort. De opdrachtgever heeft geen recht op vergoeding van enige vorm van schade noch op financiële compensatie.

Artikel 13. Privacyverklaring

Oviam respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie vertrouwelijk wordt behandeld. Oviam gebruikt uw gegevens uitsluitend om de communicatie zo goed mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zal Oviam deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. Oviam zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van de werkzaamheden.

Persoonlijke gegevens van opdrachtgevers zullen niet aan kopers van de goederen worden verstrekt.

Artikel 14. Toepasselijk recht en geschillen

1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Oviam partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

2. De rechter in de vestigingsplaats van Oviam is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen, nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

4. Met betrekking tot geschillen, die voortvloeien uit de overeenkomst gesloten met een wederpartij die gevestigd is buiten Nederland, is Oviam gerechtigd te handelen conform het bepaalde in lid 2 van dit artikel of - naar zijn keuze – in afwijking van artikel 14.1 en 14.2 de geschillen aanhangig te maken bij de bevoegde rechter in het land waar de wederpartij is gevestigd.